Xây dựng con người Vĩnh Long "yêu nước, nhân ái, nghĩa tình, trung thực, đoàn kết, cần cù, sáng tạo"

Cập nhật, 14:03, Thứ Ba, 17/05/2022 (GMT+7)

 

Giai đoạn 2021- 2026, hướng đến xây dựng con người Vĩnh Long “yêu nước, nhân ái, nghĩa tình, trung thực, đoàn kết, cần cù, sáng tạo”.
Giai đoạn 2021- 2026, hướng đến xây dựng con người Vĩnh Long “yêu nước, nhân ái, nghĩa tình, trung thực, đoàn kết, cần cù, sáng tạo”.

Xây dựng con người Vĩnh Long với các đặc tính cơ bản “yêu nước, nhân ái, nghĩa tình, trung thực, đoàn kết, cần cù, sáng tạo” là một trong những nội dung quan trọng của Chương trình thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa (VH)” giai đoạn 2021- 2026 của tỉnh.

Xây dựng môi trường VH lành mạnh

Theo đó, tỉnh xác định 5 nhóm nội dung quan trọng để thực hiện như: Tập trung xây dựng môi trường VH lành mạnh ở gia đình, nhà trường, cộng đồng dân cư, trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể, doanh nghiệp. Tăng cường giáo dục thẩm mỹ, gắn giáo dục thể chất với giáo dục tri thức, đạo đức, kỹ năng xã hội cho các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thanh niên, thiếu niên. Nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí, trách nhiệm của gia đình và cộng đồng trong việc thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật về hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới; phòng, chống bạo lực gia đình, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc ngăn chặn các tệ nạn xã hội xâm nhập vào gia đình để gia đình thực sự là nơi nuôi dưỡng, hình thành nhân cách, đạo đức trong sáng.

Quan tâm hơn đến công tác phục hồi, bảo tồn và phát huy giá trị các di sản VH truyền thống. Xây dựng xã hội học tập, nâng cao trí lực, bồi dưỡng tri thức, giáo dục nhân cách, đạo đức, lối sống, thẩm mỹ, kiến thức pháp luật cho công dân. Tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng các hoạt động VH, hướng các hoạt động VH, nghệ thuật, thể dục thể thao về cơ sở, nâng cao chất lượng hoạt động của các CLB VH, nghệ thuật truyền thống.

Đẩy mạnh tuyên truyền phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống VH đến với các tầng lớp nhân dân. Nâng cao hiệu quả cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh ở khu dân cư gắn với việc xây dựng “xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em” và lồng ghép với các hoạt động của phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống VH nhằm nâng cao hiệu quả xây dựng gia đình, khu dân cư theo hướng tiêu chí tiêu biểu. Tích cực vận động nhân dân phát huy nội lực, chung tay cùng chính quyền các cấp trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng môi trường VH lành mạnh, an toàn tại địa phương. Thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, tuân thủ các quy định trong hương ước, quy ước. Phát huy tinh thần trách nhiệm và vai trò làm chủ của người dân trong xây dựng đời sống VH cơ sở, xóa bỏ các tập quán lạc hậu, không phù hợp.

Nâng cao chất lượng xây dựng cơ quan đơn vị, doanh nghiệp VH. Đẩy mạnh việc triển khai xây dựng VH doanh nghiệp, phát huy tinh thần khởi nghiệp sáng tạo, xây dựng đội ngũ doanh nhân giỏi, kinh doanh đúng pháp luật, đóng góp có trách nhiệm cho cộng đồng và xã hội cũng như gắn kết xây dựng đời sống VH với các phong trào thi đua và các cuộc vận động lớn khác.

Phổ biến, nhân rộng các điển hình tiên tiến, tiêu biểu

Về giải pháp, kế hoạch của UBND tỉnh yêu cầu BCĐ các cấp chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương cụ thể hóa các mục tiêu, tiêu chí của phong trào vào các nghị quyết, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong từng giai đoạn và hàng năm; bố trí kinh phí đầu tư phù hợp để triển khai thực hiện; chú trọng xã hội hóa, huy động mọi nguồn lực hợp pháp cho triển khai thực hiện phong trào. Tiếp tục quan tâm đầu tư xây dựng thiết chế VH, thể thao; tăng cường công tác quản lý, sử dụng, phát huy tối đa, hiệu quả hoạt động các thiết chế VH, thể thao cơ sở.

Thành lập, củng cố kiện toàn cơ cấu tổ chức BCĐ phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống VH các cấp, ban vận động các ấp- khóm- khu và các cơ quan, đơn vị đảm bảo hoạt động hiệu quả, thông suốt. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của BCĐ các cấp theo hướng thiết thực, hiệu quả, bám sát thực tiễn, có trọng tâm, trọng điểm. Tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của người dân, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp về mục đích, ý nghĩa, vai trò của VH, của phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống VH, gắn với phát động và tổ chức tốt các phong trào thi đua ở cơ sở. Chú trọng công tác khen thưởng, tuyên dương cá nhân, tập thể tiêu biểu, xuất sắc và phổ biến, nhân rộng các điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống VH. Phát huy tính tiên phong, gương mẫu, đi đầu của đảng viên, tính chủ động, sáng tạo của Nhân dân; đề cao vai trò trách nhiệm của MTTQ, đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội trong việc thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống VH trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, phản bác những hành vi phản VH, lệch chuẩn về VH; đấu tranh, lên án mạnh mẽ các tệ nạn xã hội như: mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng các chất ma túy, tệ nạn mại dâm, cờ bạc, cá độ, xâm hại phụ nữ, trẻ em... gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Khuyến khích các địa phương, các ngành, đoàn thể căn cứ vào khả năng ngân sách và các nguồn xã hội hóa hỗ trợ trang thiết bị hoạt động VH, văn nghệ, thể dục thể thao cho các cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp đạt chuẩn đơn vị VH; các ấp- khóm- khu phố VH; xã VH nông thôn mới, phường, thị trấn văn minh đô thị. Vận động tổ chức, cá nhân tham gia xây dựng đời sống VH; thường xuyên duy trì hoạt động của trung tâm VH- thể thao, trung tâm VH và học tập cộng đồng, nhà VH- khu thể thao ấp hoặc liên ấp. Phát động rộng rãi các mô hình tổ chức, hoạt động VH, văn nghệ, thể dục thể thao phù hợp với điều kiện sinh hoạt, lứa tuổi và nhu cầu của người dân ở khu dân cư.

Thường xuyên tổ chức bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, trình độ và kỹ năng cho cán bộ, công chức tham gia triển khai thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống VH các cấp; bảo đảm phong trào được triển khai thường xuyên, liên tục, rộng khắp, phù hợp với điều kiện, đặc thù của từng địa phương, mang lại hiệu quả thiết thực.

Vĩnh Long phấn đấu đến năm 2026 sẽ có 80% người dân được nâng cao mức hưởng thụ và tham gia các hoạt động VH, bảo tồn và phát huy các giá trị VH truyền thống; có đủ 3 thiết chế VH là Trung tâm VH Nghệ thuật, bảo tàng, thư viện; 100% đơn vị hành chính cấp huyện, 85% đơn vị cấp xã có trung tâm VH- thể thao; 100% số đơn vị hành chính cấp huyện có lồng ghép hoạt động dành cho thiếu nhi trong trung tâm VH- thể thao; 100% đơn vị hành chính cấp xã có điểm sinh hoạt, vui chơi dành cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng; 50% phường, thị trấn văn minh đô thị, tiêu biểu; 80% ấp- khóm- khu giữ vững danh hiệu VH tiêu biểu; trên 90% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp VH; 60% thư viện, bảo tàng cấp tỉnh thực hiện số hóa tư liệu, hiện vật và 80% gia đình giữ vững danh hiệu gia đình VH, tiêu biểu, hạnh phúc.

Bài, ảnh: MINH TRIẾT