KỲ HỌP THỨ 7 QUỐC HỘI KHÓA XV

Cần những quy định thực tiễn hơn để giải bài toán nguồn nhân lực lĩnh vực lưu trữ

Cập nhật, 23:03, Thứ Sáu, 24/05/2024 (GMT+7)

 

Theo đại biểu, Luật Lưu trữ (sửa đổi) ban hành nhằm góp phần bảo đảm tốt hơn quyền tiếp cận thông tin của công dân.
Theo đại biểu, Luật Lưu trữ (sửa đổi) ban hành nhằm góp phần bảo đảm tốt hơn quyền tiếp cận thông tin của công dân.

Ngày 24/5, Quốc hội thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Lưu trữ (LT) (sửa đổi).

Đại biểu đánh giá cao dự thảo Luật LT (sửa đổi) phù hợp với đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, phù hợp với Hiến pháp và bảo đảm tính thống nhất trong hệ thống pháp luật, tương thích với điều ước quốc tế có liên quan và Việt Nam là thành viên.

Đại biểu đề nghị tiếp tục rà soát bổ sung nội dung về sử dụng thông tin cho phù hợp với thực tiễn để áp dụng luật; bảo đảm quyền tiếp cận và sử dụng thông tin của cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.

Rà soát, nghiên cứu bổ sung quy định về chủ trương xây dựng kho LT dùng chung hoặc chuẩn đầu ra dùng chung cho các bộ, ngành, địa phương nhằm kết nối, chia sẻ, khai thác, sử dụng tài liệu LT; đồng thời phải bảo đảm an ninh, an toàn thông tin trên không gian mạng trong các lĩnh vực LT.

Đề cập đến việc nguồn nhân lực LT để đáp ứng rất nhiều nhiệm vụ như dự thảo luật đã đề cập, đại biểu đề nghị phải có giải pháp quy định mang tính thực tiễn hơn để giải bài toán nguồn nhân lực đáp ứng cho công tác LT tại các cơ quan, đơn vị, trong đó bao gồm cả cấp xã; nên quy định cụ thể về quyền, nghĩa vụ chuyên môn, đặc biệt là chế độ chính sách đối với cán bộ kiêm nhiệm làm công tác LT tại các cơ quan.

Đồng thời, nghiên cứu để quy định hợp lý chế độ ưu đãi ngành nghề, công việc đặc thù cho người làm LT kiêm nhiệm ở các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nhà nước thì có được hưởng chế độ này hay không hay chỉ áp dụng cho người làm chuyên trách.

Tin, ảnh: B.THANH- Đ.THI