Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Vĩnh Long

Cập nhật, 05:30, Thứ Năm, 16/11/2023 (GMT+7)

BCH Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long vừa ban hành Nghị quyết về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Vĩnh Long đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Theo đó, xác định việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người Vĩnh Long đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị, phải được thực hiện thường xuyên, kiên trì, nghiêm túc dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền các cấp. Nhân dân là chủ thể sáng tạo và thụ hưởng, đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ giữ vai trò quan trọng.

Nghị quyết đề ra mục tiêu cụ thể đến năm 2025 và 2030 trên nhiều lĩnh vực, trong đó phấn đấu đến năm 2025 toàn tỉnh duy trì có trên 95% hộ gia đình văn hóa; tỷ lệ ấp, khóm, khu được công nhận và giữ vững danh hiệu “Khu dân cư văn hóa” duy trì từ 98% trở lên; tỷ lệ cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học đạt chuẩn và duy trì danh hiệu văn hóa từ 98% trở lên; tỷ lệ xã, phường, thị trấn có công trình văn hóa từ 85% trở lên.

Mục tiêu đến năm 2030, tỷ lệ hộ gia đình được duy trì và giữ vững danh hiệu “Gia đình văn hóa” từ 99% trở lên; tỷ lệ ấp, khóm, khu được duy trì và giữ vững danh hiệu “Khu dân cư văn hóa” từ 99% trở lên; tỷ lệ cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học đạt chuẩn và duy trì, giữ vững danh hiệu văn hóa từ 99% trở lên; tỷ lệ xã, phường, thị trấn có công trình văn hóa tăng lên 100%; 100% huyện, thị xã, thành phố có trung tâm văn hóa- thông tin và thể thao cấp huyện, thư viện, SVĐ…

HẢI YẾN