Điều kiện người nước ngoài được hành nghề kiến trúc tại Việt Nam

Cập nhật, 11:09, Thứ Tư, 19/06/2024 (GMT+7)

(VLO) Bạn tôi là người nước ngoài và là kiến trúc (KT) sư. Hiện bạn tôi đang sinh sống ở Việt Nam và mong muốn tìm được công việc phù hợp chuyên môn nên muốn biết người nước ngoài hành nghề KT tại Việt Nam thì phải đáp ứng những điều kiện gì? Đồng thời, việc công nhận, chuyển đổi chứng chỉ hành nghề KT được quy định như thế nào?

Nguyễn Thanh Tú (Vũng Liêm)

Trả lời: Khoản 1, Điều 31 Luật KT có quy định về hành nghề KT của người nước ngoài tại Việt Nam. Cụ thể, người nước ngoài được hành nghề KT tại Việt Nam khi đáp ứng các điều kiện sau đây: có chứng chỉ hành nghề KT tại Việt Nam hoặc có chứng chỉ hành nghề KT đang có hiệu lực do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp và được Việt Nam công nhận, chuyển đổi; tuân thủ pháp luật Việt Nam và quy tắc ứng xử nghề nghiệp của KT sư hành nghề của Việt Nam.

Như vậy, nếu đáp ứng những điều kiện này thì người nước ngoài được hành nghề KT tại Việt Nam. Về việc công nhận, chuyển đổi chứng chỉ hành nghề KT, khoản 2, Điều 31 Luật KT quy định, người nước ngoài đã có chứng chỉ hành nghề KT đang có hiệu lực do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp, tham gia dịch vụ KT ở Việt Nam dưới 6 tháng thì thực hiện thủ tục công nhận chứng chỉ hành nghề KT, từ 6 tháng trở lên thì thực hiện thủ tục chuyển đổi chứng chỉ hành nghề KT tại cơ quan chuyên môn về KT thuộc UBND cấp tỉnh.

Việc công nhận, chuyển đổi chứng chỉ hành nghề KT giữa Việt Nam với các quốc gia, vùng lãnh thổ được thực hiện theo quy định của thỏa thuận quốc tế hoặc điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Chính phủ quy định chi tiết cách xác định thời gian tham gia dịch vụ KT ở Việt Nam; quy định hồ sơ, trình tự, thủ tục công nhận, chuyển đổi chứng chỉ hành nghề KT của người nước ngoài hành nghề KT ở Việt Nam.

NT. PHÒNG BẠN ĐỌC